MPDIM RZESZÓW

polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI MPDIM RZESZÓW SP. Z O.O.

Od początku założenia firmy w 1959 roku pracownicy i dyrekcja zawsze kładli duży nacisk na jakość prac
i wykonywanych projektów.Realia wolnorynkowe nałożyły na Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. konieczność potwierdzenia sprawnego
i prawidłowego funkcjonowania na rynku po przez uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000,
stało się to w  2003 roku. Certyfikat pomógł w sprawnym zarządzaniu firmą, usprawnił obsługę biurową, udoskonalił nadzór nad pracownikami i zleconymi im pracami. Pozwoliło to na realizowanie skutecznej
i efektywnej polityki rozwoju firmy.
Utrzymanie standardów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 przez kolejne lata potwierdzają recertyfikacje przechodzone pomyślnie przez Firmę. Głównym celem strategicznym naszej firmy, zgodnie
z wymogami normy ISO, jest dostarczanie najwyższej jakości usług i wyrobów spełniających oczekiwania naszych klientów. Cel ten osiągamy poprzez:
- ciągłe szkolenia i umotywowanie naszej kadry technicznej i pozostałych pracowników na problem jakości zgodnie z wymogami normy,
- ustawiczne dążenie do rozwoju i doskonalenia środków technicznych w firmie,
- ciągłe unowocześnianie procesów technologicznych stosowanych w naszej działalności,
- rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz terminowość robót muszą stać na najwyższym poziomie,
- w swojej działalności przestrzegać zasad etyki zawodowej. 

W roku 2009 Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie przeszło pozytywnie certyfikację według nowej normy ISO 9001:2008. Zakładowy System Kontroli Produkcji Termin zakładowa kontrola produkcji (ZKP), wprowadzony w dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich (89/106/EWG), oznacza stałą, wewnętrzną kontrolę produkcji, prowadzoną przez producenta. System dokumentowania kontroli powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewnienia jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu.  Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie wprowadziło ZKP
 na dwóch wytwórniach mas bitumicznych INTRAME RM-200 w Olchowej oraz AMMANN WMB/A 60 w Borze. 
Certyfikaty zostały wydane z dniem 10 marca 2009 na mieszanki mineralno-asfaltowe scharakteryzowane według:PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe
- Wymagania - Część 1: beton asfaltowy PN-EN 13108-5:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe
- Wymagania - Część 5: Mieszanki SMA Wdrożenie ZKP pozwoliło na oznaczanie produkowanych w wytwórniach mas bitumicznych znakiem CE.