MPDIM RZESZÓW

SYSTEM WARTOŚCI BIZNESOWYCH I ETYCZNYCH

SYSTEM WARTOŚCI BIZNESOWYCH I ETYCZNYCH 

1. Uczciwe współzawodnictwo.Spółka uczciwie współzawodniczy z konkurentami, nie podejmuje działań niezgodnych z przepisami prawa dotyczącymi konkurencji na rynku ani nie podważa reputacji konkurentów. 

2. Dbałość o interesy inwestorów – klientów. Spółka dąży do zaspokojenia potrzeb inwestorów – klientów, traktując wszystkich na równi. Zawsze dostarcza usługi o najwyższej jakości i zgodne z obowiązującymi kryteriami i standardami. Współpracę z klientami cechuje profesjonalizm, rzetelność i etyka.

3. Dobre relacje z pracownikami. Celem Spółki są jak najlepsze relacje z pracownikami oparte na poszanowaniu godności osobistej i wzajemnym szacunku. Dążymy do zapewnienia korzystnych możliwości zatrudnienia i dobrych warunków pracy poprzez: - poszanowanie prawa, - równe traktowanie w zatrudnieniu w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, - zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, - umożliwienie samorozwoju i doskonalenia wiedzy, - akceptowanie prawa pracowników do zrzeszania się w związkach zawodowych. 

4. Funkcjonowanie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Spółka działa zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, poprzez stosowanie technologii i urządzeń bardziej przyjaznych i minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko. 

5. Postawa etyczna. We wszystkich działaniach MPDiM Sp. z o.o. zachowuje postawy i wartości etyczne i uznaje za swój obowiązek pomoc wobec osób zainteresowanych działalnością Spółki.