MPDIM RZESZÓW

BUDOWA DROGOWO MOSTOWA ROKU

KONKURS DROGOWO - MOSTOWA BUDOWA ROKU

Konkurs Drogowo - Mostowa Budowa  Roku w Województwie Podkarpackim organizowany jest przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej  Oddział w Rzeszowie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego i przy współpracy Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Rzeszowsko - Lubelski

Konkurs stawia sobie za cel wyłonienie najlepszej drogowo - mostowej budowy roku wykonanej na terenie województwa podkarpackiego lub przez podkarpackich przedsiębiorców wykonanej w Polsce.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone budowy drogowo - mostowe zakończone nie później jak do końca stycznia roku w którym konkurs jest rozstrzygany. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać firmy wykonawcze, inwestor lub inwestor zastępczy przygotowujący inwestycję do realizacji.Przez budowę drogowo - mostową rozumie się liniowy obiekt drogowy o długości minimum 300 m (np. droga, chodnik, ścieżka rowerowa, droga zbiorcza), obiekt mostowy, ulica miejska o długości minimum 300 m, inne obiekty inżynierskie (np. zabezpieczenie osuwiska), place, parking z infrastrukturą na co najmniej 50 pojazdów osobowych lub 20 pojazdów ciężarowych. Zespół Konkursowy dokonuje przeglądu i ocenia obiekty zgłoszone do konkursu, wg poniższych kryteriów:-jakości wykonanych robót,-czasu realizacji obiektu w stosunku do założeń przetargowych,-zgodności wykonania obiektu z dokumentacją projektową,-kosztów realizacji obiektu w stosunku do założeń przetargowych,-wpływu inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu,-estetyki wykonanego obiektu oraz jego wpływu na otoczenie.Zwycięzcy konkursu otrzymują Nagrodę I stopnia - „statuetkę” połączoną z tytułem „Drogowo-Mostowa Budowa Roku” w Województwie Podkarpackim,Nagrody lub nagrodę II stopnia połączoną z dyplomem – wyróżnieniem obiektu drogowo-mostowego za dany rok w Województwie Podkarpackim.

MPDIM Sp. z o.o. w Rzeszowie zostało nagrodzone za prowadzone budowy Nagrodą I stopnia:
- Budowa Trasy Zamkowej w Rzeszowie w roku 2003,
- Przebudowę drogi krajowej Nr4 Jędrzychowice Korczowa na docinku Świlcza - Przybyszówka - Rzeszów w roku 2004,
- Rekonstrukcję i zagospodarowanie płyty Rynku w Rzeszowie wraz z budową obiektu wejścia do podziemnej trasy turystycznej w roku 2007,
- Przebudowę ulicy Sikorskiego w Rzeszowie w roku 2008.
- Budowa roku 2014 obiektu komunikacyjnego Podkarpacia: "Rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia - ul. Warszawska w Rzeszowie"